Strona GłównaSPRAWOZDANIE Z XV SEMINARIUM I V WALNEGO ZGROMADZENIA PKiM

SPRAWOZDANIE Z XV SEMINARIUM I V WALNEGO ZGROMADZENIA PKiM


portret użytkownika marand

By marand - Posted on 14 May 2007

W dniach 26 luty -- 1 marca 1999 roku, odbyło się XV Seminarium oraz V Walne Zgromadzenie Pracowni Komet i Meteorów. Uczestnicy tego spotkania skorzystali z gościnności warszawskiego Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, gdzie zostały udostępnione im pomieszczenia mieszkalne i wykładowe. W spotkaniu tym uczestniczyły 24 osoby. Były to: Mariola Czubaszek, Dariusz Dorosz, Jarosław Dygos, Tomasz Fajfer, Marcin Gajos, Karol Fietkiewicz, Michał Jurek, Marcin Konopka, Albert Krzyśków, Urszula Majewska, Krzysztof Mularczyk, Arkadiusz Olech, Karolina Pyrek, Łukasz Sanocki, Andrzej Skoczewski, Krzysztof Socha, Robert Sołtys, Dominik Stelmach, Konrad Szaruga, Aleksander Trofimowicz, Paweł Trybus, Mariusz Wiśniewski, Luiza Wojciechowska, Kamil Złoczewski.
Po przybyciu do CAMK-u, zakwaterowaniu i kolacji odbyło się spotkanie zapoznawcze, w trakcie którego, każdy mógł dowiedzieć się czegoś więcej o pozostałych osobach, których większość znała się tylko z łam Cyrqlarza. Po zakończeniu, wszyscy bardzo długo prowadzili rozmowy o swoich doświadczeniach i planach astronomicznych.
Następnego dnia, rozpoczęło się V Walne Zgromadzenie PKiM, które zostało poprzedzone referatami. Pierwszym prelegentem był Krzysztof Socha, który przedstawił nam temat "Jak rozpoznawać meteoryty?". Podczas tego referatu można było dowiedzieć się o pochodzeniu meteorytów i historii niektórych spadków (m.in. Morasko, Pułtusk i Baszkówka). Każdy mógł również bliżej poznać różne okazy meteorytów i tektytów. Wykład ten zakończyło parę cennych wskazówek na temat jak znaleźć i rozpoznać meteoryt. Następny referat pt. "Małe roje nieba północnego" wygłosił Tomasz Fajfer. Zaprezentowano nam opracowanie obserwacji autora i kilku innych obserwatorów, dotyczące: a-Capricornid, k -Cygnid, g-Delfinid oraz mniejszych rojów (ZHR < 3) takich jak: Botydy III, g-Draconidy (I, II, III), Cefeidy VIII, l-Pegazydy, l-Arietydy, f-Cygnidy, p-Aurigidy. Kolejny referat dotyczył platentoidy Floris-Jan i wygłosił go mgr Wojciech Pych z Obserwatorium Astronomicznego UW. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym historii odkryć planetoid i omówieniu ich własności oraz krzywych blasku autor przedstawił ciekawe zjawisko, które zaobserwował u planetoidy Floris-Jan. Podczas standartowej obserwacji, zostały odkryte 5 minutowe oscylacje jasności tej planetoidy. Po przeanalizowaniu wszystkich hipotez, nasuwa się pytanie co powoduje takie zmiany blasku - może rotacja? Znając jej wymiary (9 na 27 km), należałoby wykluczyć tą hipotezę, gdyż nie byłaby ona w stanie utrzymać się w całości z tak dużą rotacją.

Po przerwie obiadowej (a dokładnie niezłej kuchni orientalnej), nastąpiła "właściwa" część Walnego Zgromadzenia. Pierwszym punktem było sprawozdanie z działalności Zarządu PKiM w latach 1997-98, przedstawione przez Arkadiusza Olecha. Po wysłuchaniu tegoż podsumowania oraz po stwierdzeniu prawomocności Walnego Zgromadzenia, odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. Wzięło w nim udział 22 osoby - oddano 19 głosów za udzieleniem absolutorium, przy 3 wstrzymujących się. Ostatecznie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Drugi punkt dotyczył wniosków członków PKiM. Pierwszym było powiększenie Zarządu o dodatkowego Wiceprezesa. Wniosek ten został przegłosowany przy 22 oddanych głosach i wszystkich za. Zarząd został więc poszerzony o dodatkowego Wiceprezesa. Kolejny wniosek dotyczył celu i obowiązków Zarządu. Zostały omówione plany, kompetencje i obowiązki przyszłego Zarządu, zmieniono także status Sekretarza, który nie podlegałby pod Zarząd, lecz wchodził w jego skład.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad zmianą Regulaminu PKiM, która brzmi: Działalnością Pracowni kieruje Zarząd złożony z Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza. Mogą nimi być członkowie Pracowni. Oddano 22 głosy: 20 za nową formą Regulaminu oraz 2 wstrzymujące się od głosu. Wybory do Zarządu, były następnym punktem Walnego Zgromadzenia. Z powodu braku kontrkandydatów, do wyborów na Prezesa stanął tylko Arkadiusz Olech. Zaznaczono przy tym, że gdyby otrzymał mniej niż 50 % głosów, głosowanie należy powtórzyć w obecności jakiegoś kontrkandydata. Oddano 23 głosy (w tym jeden listownie) - 21 za kandydaturą A. Olecha, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Następnie przystąpiono do wyboru dwóch Wiceprezesów. Do kandydowania przystąpili (wg. kolejności zgłoszeń): Luiza Wojciechowska, Mariusz Wiśniewski, Aleksander Trofimowicz, Marcin Gajos. Zanim odbyło się głosowanie, każdy z kandydatów ogłosił swój program wyborczy. Nie wchodząc w szczegóły, każdy z ubiegających się oferował pracę przy analizowaniu danych obserwacyjnych, również pojawił się ciekawy pomysł - a mianowicie ilustrowany Cyrqlarz.

W ferworze tej dyskusji, padł wniosek o zwiększenie ilości Wiceprezesów do 4 osób. W głosowaniu wzięło udział 23 osoby: 2 głosy zostały oddane za wnioskiem poszerzającym grono wiceprezesów do 4 osób, 18 za dotychczasowym stanem czyli 2 wiceprezesów oraz 3 osoby wstrzymały się od głosu. Utrzymano więc dotychczasowy status Zarządu. W końcu przeprowadzono głosowanie nad wyborem dwóch Wiceprezesów - każdy z uczestników głosowania miał do dyspozycji 2 głosy. Głosowanie to wygrali: Marcin Gajos oraz Mariusz Wiśniewski uzyskując odpowiednio 15 i 14 głosów, A. Trofimowicz uzyskał 8 głosów, L. Wojciechowska otrzymała 4 a 3 głosy nie wskazały żadnego z kandydatów.
Wybór Sekretarza był ostatnią sprawą dotyczącą Zarządu. Przy braku kontrkandydatów, do wyborów stanął tylko Andrzej Skoczewski. Po wygłoszeniu krótkiego programu pracy, przystąpiono do głosowania: oddano 23 głosy, w tym wszystkie za.
Krótko podsumowując: Na następną kadencję - Prezesem został Arkadiusz Olech, Wiceprezesami Marcin Gajos oraz Mariusz Wiśniewski, a Sekretarzem Andrzej Skoczewski.

Wieczorem, Walne Zgromadzenie zakończyło się miłym akcentem a mianowicie rozdaniem nagród i dyplomów dla najaktywniejszych obserwatorów PKiM w 1998 roku. Według nowej punktacji polegającej na tym, że jeden punkt przyznawano jednej godzinie obserwacji wizualnych, a dwa punkty obserwacji teleskopowej, zostało nagrodzonych 8 miejsc:

I miejsce - Jarosław Dygos,
II miejsce - Konrad Szaruga,
III miejsce - Tomasz Żywczak,
IV miejsce - Paweł Trybus,
V miejsce - Maciej Kwinta,
VI miejsce - Marcin Konopka,
VII miejsce - Krzysztof Socha,
VIII miejsce - Gracjan Maciejewski.

Wspólne zdjęcie naszych najlepszych obserwatorów obecnych na spotkaniu w Warszawie możemy obejrzeć na Fot. 1 znajdującej się poniżej. Zostali oni uhonorowani nagrodami w postaci dyplomów i popularnonaukowych książek wydawnictwa "Prószyński i Spółka". Serdecznie im gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników w roku 1999!

Trzeciego dnia została wygłoszona druga część referatów. Pierwszy z nich to "Delphinidy 1996 i 1998", który wygłosił Mariusz Wiśniewski. Autor pokazał wyniki, które zostały uzyskane z lipcowych obserwacji w 1996 i 1998 roku (m.in. za pomocą programu CooREADER i RADIANT). Pokazują one, że około 20 - 21 lipca występuje maksimum jeszcze mało znanego roju - Delphinid z ZHR ~=2. Następnym prelegentem był mgr Marcin Kiriaga z Obserwatorium Astronomicznego UW, który opowiadał "O zmienności blasku gwiazd". Przedstawił on nam historię "odkryć" gwiazd zmiennych, zasady ich oznaczania, typy i przyczyny zmienności. Omówiono także typy ich pulsacji oraz mechanizm powstawania nowych i supernowych (I i II typu).

"Planety pozasłoneczne" dr Pawła Moskalika z CAMK-u był ostatnim referatem jaki został wygłoszony tego dnia. Autor przedstawił nam: warunki odkryć nowych planet (pozasłonecznych), odkrycia pierwszych planet wokół pulsara PSR 1257+12 przez prof. A. Wolszczana, problemy które uniemożliwiały odkrycie planet wokół gwiazd podobnych do Słońca. Wykład ten zakończyło krótkie omówienie odkryć wokół gwiazd: 51 Peg, 70 Vir, 47 UMa, 55 Cnc.

Tego dnia wszyscy mieli okazję także do skorzystania z przebogatej oferty bibliotecznej oraz do zaznajomienia się z wieloma pozycjami astronomicznymi, które z oczywistych faktów są dość trudno dostępne dla miłośników astronomii. Wieczorami, w trakcie seminarium, odbył się cykl wykładów A. Olecha dotyczący statystyki matematycznej stosowanej do obliczenia ZHR oraz jego błędów.

Podsumowując XV Seminarium oraz V Walne Zgromadzenie PKiM, można powiedzieć że było ono imprezą solidnie przygotowaną. Podczas tego spotkania, można było poznać wiele osób o podobnych zainteresowaniach i oczywiście wymienić z nimi swoje doświadczenia. W Polsce mała liczba osób interesuje się astronomią, a wiele młodych osób po prostu się szybko wykrusza, gdyż nikt nie umie zachęcić je do prostej i przyjemnej pracy obserwacyjnej, która może przynieść niezłe wyniki naukowe. Zachęcam więc, każdego kto pasjonuje się obserwacjami meteorów i komet do wstąpienia do Pracowni, brania udziału w seminariach i obozach organizowanych przez PKiM. Naprawdę warto !!!

Andrzej Skoczewski