Strona GłównaStatut PKiM

Statut PKiM


PKiM Pracownia Komet i Meteorów Stowarzyszenie Astronomiczne

Statut Stowarzyszenia Pracownia Komet i Meteorów
z siedzibą w Warszawie.


  Rozdział I
  Postanowienia ogólne

 1. Pracownia Komet i Meteorów, zwana dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. W kontaktach z osobami i instytucjami zagranicznymi może posługiwać się nazwą Comets and Meteors Workshop.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz mieści się w Warszawie. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.
 4. Stowarzyszenie może być założycielem lub członkiem związków stowarzyszeń lub organizacji międzynarodowych, o ile ich cele nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.
 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych przez Zarząd.

 7. Rozdział II
  Cele i sposoby działania

 8. Celem działania Stowarzyszenia jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy astronomicznej.
 9. Cele statutowe będą realizowane poprzez:
  • prowadzenie obserwacji astronomicznych,
  • prowadzenie badań naukowych związanych z małymi ciałami Układu Słonecznego,
  • budowanie i utrzymywanie sieci bolidowej,
  • organizację obozów obserwacyjnych, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych, sympozjów, konkursów, różnych form współzawodnictwa, wystaw, prelekcji, pokazów prezentujących twórczy dorobek osób zainteresowanych różnymi działami wiedzy zwiazanymi z astronomią,
  • udział w obozach obserwacyjnych, seminariach, warsztatach, konferencjach naukowych, sympozjach, konkursach, różnych formach współzawodnictwa, wystawach, prelekcjach, pokazach związanych z astronomią,
  • organizację wypraw na poszukiwanie meteorytów,
  • wydawanie czasopisma Cyrqlarz, poradników do obserwacji oraz wszelkich innych wydawnictw związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
  • prowadzenie witryny internetowej poświęconej działalności stowarzyszenia,
  • wykorzystywanie internetowych form komunikacji w realizacji celów statutowym Stowarzyszenia,
  • pomoc w dostępie do materiałów obserwacyjnych i literatury fachowej,
  • popularyzację wiedzy astronomicznej w środkach masowego przekazu,
  • rozpowszechnianie wiedzy o działalności stowarzyszenia,
  • integrowanie środowiska osób zainteresowanych astronomią, także z wykorzystaniem technologii internetowych,
  • współpraca z innymi organizacjami o niesprzecznych celach,
  • rozwijanie wiedzy astronomicznej u młodzieży, szczególnie z małych miast i wsi,
  • wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z celami działalności Stowarzyszenia.


  Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających.
  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (także małoletnia lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), która akceptuje cele Stowarzyszenia.
  2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
   • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z wyłączeniem małoletnich poniżej 16 roku życia,
   • udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków, z wyłączeniem małoletnich poniżej 16 roku życia,
   • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
   • zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,
   • korzystania z majątku Stowarzyszenia.
  2. Zarząd może członkowi zwyczajnemu odebrać bierne prawo wyborcze, jeżeli w ciągu pół roku nie wykona on pracy obserwacyjnej ani teoretycznej na rzecz Stowarzyszenia. Od tej decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 15 dni od daty poinformowania członka.
  3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
   • przestrzegania statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
   • czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, w szczególności prowadzenia obserwacji i pracy teoretycznej,
   • terminowego opłacania składek członkowskich,
   • dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
 11. Członek wspierający ma prawo:
  • zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  • zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.
  • uczestniczenia - z głosem doradczym - w pracach władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z majątku Stowarzyszenia.
 12. Utrata członkostwa następuje poprzez:
  • śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  • podjęcie przez Zarząd uchwały, jeżeli członek nie wypełnia obowiązków zawartych w statucie; od tej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 15 dni do Walnego Zebrania Członków od daty dostarczenia zawiadomienia; uchwała Zarządu wchodzi w życie po upływie terminu odwołania, jeżeli nie wniesiono takiego,
  • podjęcie przez Walne Zebranie uchwały.
 13. Osoby, którym odmówiono prawa członkostwa, mają prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.

 14. Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia

 15. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
  1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Wybierani są oni w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków. W przypadku, gdy na dane stanowisko zgłoszono 1 kandydata, musi on uzyskać w głosowaniu zwykłą większość głosów, by zostać wybranym.
  2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej.
  3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji Rewizyjnej, może ona podejmować decyzje w głosowaniu tajnym.
 16. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
  2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 33% członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się do rozpatrzenia konkretnych spraw.
  4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd informuje wszystkich członków co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz na dwa lata, w tym przed końcem kwietnia roku, w którym mija kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków organ powołujący informuje wszystkich członków przed zebraniem.
  6. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli nie więcej niż 50% członków Stowarzyszenia nie zgłosi przed zebraniem zastrzeżenia co do terminu organowi zwołującemu.
  7. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
   • uchwalanie programu działania stowarzyszenia,
   • wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
   • rozpatrywanie sprawozdań z pracy członków Zarządu oraz udzielenie lub nie absolutorium,
   • wybieranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   • zatwierdzanie zmian w statucie,
   • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
   • podjęcie uchwały o usunięciu członka Stowarzyszenia,
   • rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.
  8. Do ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków wymagana jest zwykła większość głosów członków obecnych podczas prawomocnego Walnego Zebrania Członków.
  1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i sporządza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
  2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
  3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
  4. Zarząd uchwala wysokość składki członkowskiej i termin jej płatności.
  5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
  6. Zarząd nadaje odznaczenia, przyznaje nagrody i wyróżnienia.
  7. Zarząd w drodze uchwały, na wniosek własny, przynajmniej 3 członków lub Walnego Zebrania Członków, może powołać członka Stowarzyszenia na stanowisko Koordynatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację określonych działań Stowarzyszenia, oraz będzie pełnił rolę doradczą dla Zarządu. W uchwale Zarząd musi określić zakres obowiązków Koordynatora oraz okres w którym będzie on pełnił tę funkcję. Koordynator może zrezygnować z pełnionej funkcji przed końcem okresu wskazanego w uchwale. Prawo odwołania Koordynatora z funkcji mają Zarząd i Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może, na wniosek Komisji Rewizyjnej, wysłuchać sprawozdania Koordynatora.
  8. Zarząd jest zobowiązany do wypełniania uchwał Walnego Zebrania Członków i prowadzenia ewidencji członków.
  9. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są wszyscy członkowie Zarządu.
  10. Do ważności dokumentów i pism wymagany jest podpis 1 osoby uprawnionej do reprezentowania Stowarzyszenia, a do zaciągania zobowiązań majątkowych podpisy 2 osób upoważnionych do reprezentowania Stowarzyszenia: Prezesa i Skarbnika.
  11. W przypadku rezygnacji członka Zarządu, Zarząd wybiera osobę pełniącą obowiązki aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Dokooptowanie nie może przekroczyć 50% składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, którzy nie mogą pełnić żadnych funkcji w Zarządzie. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, wybiera ona osobę pełniącą obowiązki aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Dokooptowanie nie może przekroczyć 50% składu Komisji Rewizyjnej pochodzącego z wyboru.
  3. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności Zarządu.
  4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
   • kontrolowanie działania Stowarzyszenia,
   • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
   • prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu w szczególnych przypadkach, w terminie nie późniejszym niż 14 dni,
   • zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli w terminie nie zrobił tego Zarząd,
   • przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
   • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 17. Rozdział V
  Majątek Stowarzyszenia

 18. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 19. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 20. Dla ważności wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa i Skarbnika.
 21. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje i za niego odpowiada Zarząd.

 22. Rozdział VI
  Postanowienia końcowe

 23. W analizach danych wykorzystywane są wszystkie obserwacje, które zostały wykonane i dostarczone zgodnie z przyjętymi standardami, niezależnie od tego, czy wykonał je członek Stowarzyszenia, czy też osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia.
 24. Zmian w statucie dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Zarząd jest zobowiązany do poinformowania wszystkich członków Stowarzyszenia o zmianach w statucie w ciągu 10 dni od daty przyjęcia.
 25. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 66% głosów. W uchwale musi być wskazane przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.