2006 09 15/16

2006 09 15/16 22:42:59 UT PFN05 Poznań, M. Krasnowski