2006 07 19/20


20:40:58 UT, PFN05 Poznań, M. Krasnowski


00:26:51 UT, PFN05 Poznań, M. Krasnowski